Update Tuần 11

01-08-2020

Tướng Rayleigh Siêu Cấp

 

 

Thẻ Tướng Rayleigh Siêu Cấp : Cấp Chiêu Mộ 180 

 

Kỹ Năng Thường

 

 

 

Kỹ Năng Nộ

 

 

Cách Sưu Tập Nguyên Liệu

Kenbunshoku : Shop Vinh Dự Closseum

 

 

Busoshoku : Shop Vinh Dự Chiến Cuối

 

 

Haoshoku​​​​​​​ : Shop Vinh Dự Chiến Cuối

 

 

Hoạt Động Thu Thập

 Đổi Tinh Linh

 

 

 

 Đổi Danh Hiệu

 

​​​​​​​