Sự Kiện Quà Nạp Mỗi Ngày

07-03-2021

Quà Nạp Mỗi Ngày

Thời Gian : 0:05 - 23:55 Mỗi Ngày . Quà sẽ được trao vào 0:00 ngày hôm sau

Quà 100.000 Vàng

 • Dấu Đỏ x 500
 • Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 500
 • 500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 15
 • 100 Đá Khắc Ấn x 20
 • 1000 Vinh Dự x 30

Quà 300.000 Vàng

 • Dấu Đỏ x 750
 • Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 750
 • 500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 20
 • 100 Đá Khắc Ấn x 25
 • 1000 Vinh Dự x 50

Quà 500.000 Vàng

 • Dấu Đỏ x 850
 • Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 850
 • 500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 25
 • 100 Đá Khắc Ấn x 25
 • 1000 Vinh Dự x 50

​​​​Quà 700.000 Vàng

 • Dấu Đỏ x 900
 • Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 900
 • 500 Tinh Hoa  Bảo Thạch x 30
 • 100 Đá Khắc Ấn x 30
 • 1000 Vinh Dự x 50

​​Quà 1.000.000 Vàng

 • Dấu Đỏ x 999
 • Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 999
 • 500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 50
 • 100 Đá Khắc Ấn x 50
 • 1000 Vinh Dự x 70