Quà Liên Thông Máy Chủ Và Bảo Trì 17/04

09-08-2020

 

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S31 , S36 , S41

? 100.000 Vàng x 10

? Túi Haki x 100

? Dấu Đỏ x 500

? 1 tỉ Beri x 5

? Đá ám kim hoàn mĩ x 100

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S32 , S37 , S42

? 100.000 Vàng x 20

? Túi Haki x 200

? Dấu Đỏ x 1000

? 1 tỉ Beri x 6

? Đá ám kim hoàn mĩ x 200

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S33 , S38 , S43

? 100.000 Vàng x 30

? Túi Haki x 300

? Dấu Đỏ x 1500

? 1 tỉ Beri x 7

? Đá ám kim hoàn mĩ x 300

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S34 , S39 , S44

? 100.000 Vàng x 40

? Túi Haki x 400

? Dấu Đỏ x 2000

? 1 tỉ Beri x 8

? Đá ám kim hoàn mĩ x 400

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S35 , S40 , S45

? 100.000 Vàng x 50

? Túi Haki x 500

? Dấu Đỏ x 2500

? 1 tỉ Beri x 9

? Đá ám kim hoàn mĩ x 500

 

Quà Bảo Trì 

? 100.000 Vàng x 5

? Túi Haki x 100

? Dấu Đỏ x 100

? 1 tỉ Beri x 1

? Đá ám kim hoàn mĩ x 100