Quà Liên Thông Máy Chủ

09-08-2020

 

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S6

🔷 100.000 Vàng x 10

🔷 Túi Haki x 100

🔷 Dấu Đỏ x 500

🔷 1 tỉ Beri x 5

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 100

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S7

🔷 100.000 Vàng x 20

🔷 Túi Haki x 200

🔷 Dấu Đỏ x 1000

🔷 1 tỉ Beri x 6

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 200

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S8

🔷 100.000 Vàng x 30

🔷 Túi Haki x 300

🔷 Dấu Đỏ x 1500

🔷 1 tỉ Beri x 7

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 300

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S9

🔷 100.000 Vàng x 40

🔷 Túi Haki x 400

🔷 Dấu Đỏ x 2000

🔷 1 tỉ Beri x 8

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 400

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S10

🔷 100.000 Vàng x 50

🔷 Túi Haki x 500

🔷 Dấu Đỏ x 2500

🔷 1 tỉ Beri x 9

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 500

 

Quà Bảo Trì  S1 - S5 và S11 - S18

🔷 100.000 Vàng x 5

🔷 Túi Haki x 100

🔷 Dấu Đỏ x 100

🔷 1 tỉ Beri x 1

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 100