Marineford Wano

Quà Liên Thông Máy Chủ Và Bảo Trì 05/03/2021

09-08-2020

 

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S46 , S51 , S56, S61, S66, S71, S76, S81, S86

 100.000 Vàng x 10

Túi Haki x 100

Dấu Đỏ x 500

1 tỉ Beri x 5

Đá ám kim hoàn mĩ x 100

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S47 , S52 , S57, S62, S67, S72, S77, S82, S87

100.000 Vàng x 20

Túi Haki x 200

Dấu Đỏ x 1000

1 tỉ Beri x 6

Đá ám kim hoàn mĩ x 200

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S48 , S53 , S58, S63, S68, S73, S78, S83, S88

100.000 Vàng x 30

Túi Haki x 300

Dấu Đỏ x 1500

1 tỉ Beri x 7

Đá ám kim hoàn mĩ x 300

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S49 , S54 , S59, S64, S69, S74, S79, S84, S89

100.000 Vàng x 40

Túi Haki x 400

Dấu Đỏ x 2000

1 tỉ Beri x 8

Đá ám kim hoàn mĩ x 400

 

Quà Liên Thông Máy Chủ S50 , S55 , S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90

100.000 Vàng x 50

Túi Haki x 500

Dấu Đỏ x 2500

1 tỉ Beri x 9

Đá ám kim hoàn mĩ x 500

 

Quà Bảo Trì 

100.000 Vàng x 5

Túi Haki x 100

Dấu Đỏ x 100

1 tỉ Beri x 1

Đá ám kim hoàn mĩ x 100