Báo Danh Đại Hải Trình

25-07-2020

 

Sau khi các Thuyền Trưởng Vượt Đại Hải Trình vui lòng báo danh theo mẫu bên dưới để được kiểm tra và phát code

- Báo Danh Đại Hải Trình