Marineford Wano
 • Triệu hồi sư Loli

  Triệu hồi sư Loli

  Tuyệt chiêu Biến chú gấu bông

  Vũ khí Gấu Bông

  Kĩ băng Gấu Tát

 • Kiếm sĩ Roya

  Kiếm sĩ Roya

  Tuyệt chiêu Điệu múa kiếm huyền ảo

  Vũ khí Kiếm

  Kĩ băng Chớp kiếm

 • Nhạc công Saab

  Nhạc công Saab

  Tuyệt chiêu Thần sấm phá

  Vũ khí Dao găm

  Kĩ băng Chim sấm

 • Chiến sĩ Junor

  Chiến sĩ Junor

  Tuyệt chiêu Xưng bá trời đất

  Vũ khí Đao

  Kĩ băng Xưng bá trời đất

 • Xạ thủ Coolguy

  Xạ thủ Coolguy

  Tuyệt chiêu Mắt bồ câu đánh lén

  Vũ khí Súng

  Kĩ băng Pháo kích

 • Hoa tiêu Anni

  Hoa Tiêu Anni

  Tuyệt chiêu Phượng hoàng bộc phá

  Vũ khí Cung tên

  Kĩ băng Đả kích chân tình